Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - Wydział Elektroniki (2024)

INSTYTUCJA: Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent wgrupie pracowników badawczo-dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: elektronika itelekomunikacja

WYMIAR ETATU: pełny wymiar czasu pracy

DATA OGŁOSZENIA: 10 czerwca 2024r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10 lipca 2024r.

LINK DO STRONY: https://wel.wat.edu.pl/

SŁOWA KLUCZOWE: radiokomunikacja, przetwarzanie sygnałów akustycznych, uczenie maszynowe, głębokie sieci neuronowe, technologie informatyczne

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Wymagania od kandydatów:

 • spełnienie wymagań określonych wart.113 Ustawy zdnia 20 lipca 2018r. "Prawo oszkolnictwie wyższym inauce" (Dziennik Ustaw z2018 r., poz.1668),
 • stopień naukowy – magister inżynier,
 • predyspozycje do pracy naukowej idydaktycznej, wskazane doświadczenie
 • w pracy dydaktycznej,
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych wjęzyku polskim,
 • umiejętność pisania artykułów naukowych wjęzyku polskim iangielskim,
 • umiejętność pracy wzespole idyspozycyjność (możliwość wykonywania pracy wsobotę iw niedzielę),
 • znajomość zagadnień zzakresu radiokomunikacji iteorii anten,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień zzakresu analizy iprzetwarzania sygnałów akustycznych oraz technik lokalizacyjnych,
 • bardzo dobra znajomość technik uczenia maszynowego opartego na głębokich sieciach neuronowych,
 • praktyczna umiejętność wykonywania analiz symulacyjnych wśrodowisku MATLAB & Simulink (lub pokrewnym),
 • praktyczna znajomość języków programowania Java, SQL, Python, Kotlin oraz projektowania serwisów iaplikacji internetowych,
 • znajomość oprogramowania Docker, VirtualBox, AudaCity, Wireshark, Visual Studio Code,
 • zaawansowana znajomość obsługi systemów operacyjnych Windows, Linux oraz Android, atakże pakietu Office 365,
 • przynajmniej jedna publikacja ozasięgu międzynarodowym zwykazu punktowanych czasopism ikonferencji MNiSW,
 • doświadczenie wroli administratora systemów teleinformatycznych.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • podanie ozatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys zawodowy (cv.); informacja ozainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych iorganizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie owyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych wofercie pracy zgodnie zUstawą oochronie danych osobowych,
 • oświadczenie oposiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie oniekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • oświadczenie oniekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,
 • oświadczenie okorzystaniu zpełni praw publicznych,
 • oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy,
 • wszystkie dokumenty powinny być napisane wjęzyku polskim ipodpisane przez kandydata.

Dokumenty są do pobrania ze strony biuletynu informacji publicznej WAT
https://bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Dokumenty należy składać:

 • osobiście: wsekretariacie Wydziału Elektroniki WAT, bud. 45 p. 114,,
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
 • pocztą elektroniczną:

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 839 117, 261 839 050.
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi wciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.
Konkurs jest pierwszym etapem określonej wStatucie Wojskowej Akademii Technicznej procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, ajego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postepowania.
Ostateczną decyzję ozatrudnieniu osoby wyłonionej wdrodze konkursu podejmuje Rektor.
Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty zwyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

INSTITUTION: Institute of Communications Systems, Faculty of Electronics, Military University Technology

CITY: Warsaw

POSITION: Assistant (research and teaching)

DISCIPLINE: Electronics and telecommunication

EMPLOYMENT: full-time job

POSTED: June 10, 2024

EXPIRES: July 10, 2024

WEBSITE: https://wel.wat.edu.pl/

KEY WORDS: information and communications technology, ICT engineering, deep learning, acoustic signal processing

DESCRIPTION: (subjects, expectations, comments):

Admission requirements:

 • Meeting the requirements defined in the article 113 of the Act issued in July 20, 2018 (Act of Higher Education and Science),
 • Degree: Master of Science in Engineering and technology discipline (scientific discipline: information and communication technology or related),
 • Knowledge of issues related to the wireless communications technologies and antenna theory,
 • Practical knowledge of Matlab & Simulink programming platform to create models and applications,
 • Very good knowledge of issues related to the analysis and processing of acoustic signals and direction finding techniques,
 • Knowledge of issues related to audio watermarking in frequency domain,
 • Proficient in the use of machine learning techniques based on deep neural networks,
 • Proficient in the use of Java, SQL, Python, Kotlin programming language,
 • Advanced practical skills to administer Windows, Linux, Android systems, and Microsoft 365 product family,
 • Be fluent in Polish and communicative in English (minimum B2 level),
 • Documented scientific achievements, experience in scientific projects realization or supervising these works,
 • Predispositions and experience for scientific and educational work,
 • Interpersonal skills and availability (possibility of working in weekends). Able to prioritize and multitask, proactive and deadline-oriented.

Competition application should include:

 • a letter of application to the Rector of the Military University of Technology,
 • candidate’s questionnaire,
 • CV,
 • copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate's qualifications,
 • a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act,
 • a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force,
 • a declaration of no charges within afinal judgment of adeliberate crime,
 • a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on apermanent or fixed-term basis/contract,
 • a declaration on the full use of civil rights,
 • a declaration stating whether MUT is the core or non-core workplace for the applicant,

all documents should be written in Polish and signed by the candidate. The documents are available at:
https://bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Documents submission:

 • in person: to the secretary's office Faculty of Electronics MUT, build. 45, of. 114,
 • by post: at the Military University of Technology, Faculty of Electronics, 00-908 Warsaw, gen. Sylwestra Kaliskiego 2 Street,
 • by e-mail:

Additional information can be obtained by telephone: 261 839 117
The competition will be adjudicated two weeks after the competition deadline.
This recruitment process is the first stage of the recruitment procedure defined in the Military University of Technology statutes concerning employment of university lecturers. The positive evaluation of the candidate resulting from this process is the bases for further recruitment procedures. The final decision on employment of the candidate is taken by Rector of the Military University of Technology.
The University can also terminate the recruitment process before final decision without an announcement of the termination reasons.
An accommodation is not guaranteed by the University.
One month after the recruitment process deadline, all applications which do not meet formal requirements and are submitted after the deadline will be destroyed.

Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - Wydział Elektroniki (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. An Powlowski

Last Updated:

Views: 6723

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. An Powlowski

Birthday: 1992-09-29

Address: Apt. 994 8891 Orval Hill, Brittnyburgh, AZ 41023-0398

Phone: +26417467956738

Job: District Marketing Strategist

Hobby: Embroidery, Bodybuilding, Motor sports, Amateur radio, Wood carving, Whittling, Air sports

Introduction: My name is Prof. An Powlowski, I am a charming, helpful, attractive, good, graceful, thoughtful, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.